Nå kan du søke forskningsmidler

De nye søknadsskjemaene er nå åpne.

DAM Redaksjonen • 1 mar. 2017
Om lag en tredjedel av Stiftelsen Dams midler går til forskning, og i dag, onsdag 1. mars, åpner en ny søknadsrunde for ordningen Forskning 2018. – Forskning og kunnskapsbygging er viktig for de frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Her kan du lese alt om å søke forskningsmidler fra Stiftelsen Dam

Forskning nær brukeren

I 2017 har to tredjedeler av forskningsmidlene til nye prosjekter blitt bevilget til forskning på eller i primærhelsetjeneste eller om samhandling. Dette har vært en villet strategi fra medlemsorganisasjonene, og Lillehagen er glad for at dette også har lyktes i praksis. – Vi var spente før første søknadsrunde med den nye ordningen i fjor. Det er behov for mer kunnskap om primærhelsetjenesten, og vi er derfor glade for at vi fikk så mange gode søknader på dette området, sier han.

Nytt klassifiseringssystem

Det er foretatt noen endringer i søknadsskjemaet som åpner onsdag 1. mars 2017. Blant annet innfører Stiftelsen Dam nå det så kalt Health Research Classification System (HRCS). Dette er et klassifiseringssystem som brukes internasjonalt, og som gjør av stiftelsen kan sammenlikne sine søknader og tildelinger med det som rører seg innen helseforskningen andre steder. HRCS brukes også av Forskningsrådet, Kreftforeningen og de regionale helseforetakene.

Oppfordrer til åpenhet om forskningen

En av de viktigste utfordringene rundt helseforskning er så kalt publiseringsskjevhet, det vil si at bare om lag halvparten av all klinisk forskning blir publisert. Dette ønsker Stiftelsen Dam å motvirke, og i oktober 2016 tok stiftelsen initiativ til et opprop for at all klinisk forskning skal registreres og publiseres, etter inspirasjon fra den britiske bevegelsen AllTrials. Oppropet ble signert av totalt 31 organisasjoner og institusjoner, og 4. november ble det levert til leder av kirke-, utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget, Trond Giske. LES OGSÅ: Ledende fagsjef Jan-Ole Hesselbergs kronikk i Dagbladet: «Halvparten av all helseforskning ser aldri offentlighetens lys»

AllTrials Norway

I desember 2016 vedtok styret i Stiftelsen Dam at stiftelsen skal påta seg rollen som uformell organisator av AllTrials Norway. Med bakgrunn i dette engasjementet vil Stiftelsen Dam fra og med i år kreve at alle kliniske studier som innvilges støtte registreres i ClinicalTrials.gov eller tilsvarende databaser før midlene utbetales. – Dette er et viktig prinsipp for å sørge for at ny kunnskap kommer alle til gode. Dette er også nødvendig for at tilliten til helseforskningen opprettholdes, sier Lillehagen, og legger til: – Vi er opptatt av reell brukermedvirkning i forskningen. Dersom tilliten til forskningen svekkes, risikerer vi at folk ikke lenger vil stille kropp og sinn til disposisjon for forskning. Det vil være svært ødeleggende for kunnskapsbyggingen som vi er avhengige av for å utvikle gode helsetjenester.

Søknadsfrist 1. juni

Som normalt er søknadsfristen for Stiftelsen Dams forskningsmidler 1. juni. Dersom man skal søke midler fra stiftelsen, må man gjøre det gjennom en godkjent søkerorganisasjon. Merk at disse kan ha en intern frist for mottak av søknader en god stund før 1. juni. Det anbefales derfor å opprette kontakt med aktuell organisasjon allerede nå, dersom man ønsker å søke. All informasjon rundt søknadsprosessen finner du på denne siden.