Frist for å søke forskningsmidler er 1. juni klokken 15.

En tredjedel av ExtraStiftelsens midler går hvert år til forskning, og torsdag 1. mars åpner en ny søknadsrunde for forskningsmidler.

Stiftelsen vil som tidligere prioritere forskningssøknader rettet mot kommunehelsetjenesten og samhandling, og omlag to tredjedeler av forskningsmidlene går til dette.

Her kan du lese alt om hvordan du søker forskningsmidler fra ExtraStiftelsen.

Åpenhet om søknadsvurdering

ExtraStiftelsen er opptatt av at det skal være åpenhet rundt både søknadsvurderingen og forskningsresultatene. Nytt av året er derfor at stiftelsen har publisert instruks til fagutvalg for forskningsordningen, og en rutinebeskrivelse for de forskjellige trinnene i innvilgelser og avslag av søknader innenfor forskning.

– Vi mener det er svært viktig å være åpne om hvordan søknadene vurderes, og vi er opptatt av at vurderingen skal være faglig sterk og etterrettelig, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Les også: Slik fordelte ExtraStiftelsen midlene i 2017

Tilgang til forskningen

I desember 2016 vedtok styret i ExtraStiftelsen at stiftelsen skal påta seg rollen som uformell organisator av AllTrials Norway.

Med bakgrunn i dette engasjementet krever ExtraStiftelsen at alle kliniske studier som innvilges støtte registreres i ClinicalTrials.gov eller tilsvarende databaser før midlene utbetales.

– Dette er et viktig prinsipp for å sørge for at ny kunnskap kommer alle til gode. Dette er også nødvendig for at tilliten til helseforskningen opprettholdes, sier Lillehagen.

Han understreker også at stiftelsen er opptatt av at det skal være reell brukermedvirkning i forskningen som stiftelsen støtter.

Les mer om AllTrials Norway her.

Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av ExtraStiftelsens skal gjøres åpent tilgjengelige, det vil si at forskere må publisere i åpne tidsskrifter og velge åpent (såkalt «gold open access») der det er faglig forsvarlig. Dette kravet er absolutt, og nytt av året er derfor at stiftelsen refunderer inntil 15.000 kroner for hver artikkel, forutsatt at utgiftene kan dokumenteres og at de ikke dekkes av andre eller burde vært dekket av andre.

Trenger du inspirasjon? Les om tidligere prosjekter i ExtraStiftelsens prosjektbibliotek!

Søknadsfrist 1. juni

Søknadsfrist for forskningsmidler er satt til 1. juni klokken 15. Offentliggjøringen av hvilke prosjekter som får støtte skjer i midten av oktober, og midlene blir utbetalt til organisasjonene i begynnelsen av februar 2019.

Les om hele søknadsprosessen for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen her.

Dersom du ønsker å søke forskningsmidler gjennom ExtraStiftelsen kan du lese retningslinjene for forskning her. Husk at organisasjonene det søkes gjennom kan ha ulike søknadsfrister, som er langt tidligere enn ExtraStiftelsens. Ta derfor kontakt med din organisasjon i god tid.