Krav om forhåndregistrering av studier finansiert av ExtraStiftelsen

Alle studier finansiert av ExtraStiftelsen skal registreres før oppstart.

Alle studier finansiert av ExtraStiftelsen skal registreres i ClinicalTrials.gov eller tilsvarende før oppstart. Ved første fremdriftsrapportering må de registrerte studienes «clinical trial identifier number» oppgis.

Dersom mottakeren av midler allerede har igangsatt studien uten registrering, skal dette meddeles ExtraStiftelsen omgående, og det skal tilstrebes å etterregistrere studien.

Dersom studien(e) allerede er igangsatt og er registrert i en annen database enn ClinicalTrials.gov, skal navn på den aktuelle databasen og registrerings-ID meddeles ExtraStiftelsen.

Prosjektleder er ansvarlig for oppdateringer av registreringen, herunder endringer, resultatformidling og informasjon om publikasjoner.

For vanlige spørsmål om registreringen, se her.

Her kan du lese ExtraStiftelsens retningslinjer for forskningsprosjekter

Les også om krav om åpen publisering av vitenskapelige artikler