«Ava» møter Kari Waage (t.h.) og Gudrun Jansson på kontoret til NowHereLand. De har vært en viktig støtte for henne og familien mens de levde som papirløse i Norge, i tilsammen 12 år. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Se for deg at du bor i skjul. Fra myndigheter, naboer, familie og venner. Med tre barn, som er født uten rettigheter. Ingen å snakke med, ingen du kan stole på. Du har ikke pass eller andre identifikasjonspapirer, ingen mulighet til å jobbe eller delta i samfunnet.

Bare en tur til lekeplassen med barna er forbundet med frykt for at noen skal oppdage at du oppholder deg i Norge ulovlig.

Slik var livet for «Ava», hennes mann og barn i over ti år da de levde som papirløse migranter i Oslo.

Født uten rettigheter

De tre barna hennes er alle født i Norge, uten rettigheter.

Selv om familien fikk permanent oppholdstillatelse for et drøyt halvår siden, ønsker hun ikke å stå fram med navn og bilde. Vi kaller henne «Ava», som blant annet betyr stemme.

«Ava» og mannen har vært opptatt av å skape trygge rammer for barna. De har gått i barnehage, på skole og de har deltatt på fritidsaktiviteter, der de har fått mange gode venner. Foreldrene har valgt å ikke fortelle barna om situasjonen de har vært i, for at barna skal føle seg så trygge som mulig.

For foreldrene har imildertid situasjonen vært en annen. De har kjent på utryggheten og redselen for at familien skulle bli sendt ut av landet.

«Ava» understreker at barna har hatt en trygg og god oppvekst i Norge, selv om foreldrene har levd med uvissheten om hva som skulle skje i fremtiden. Det er foreldrene som har båret byrden av å leve som papirløse i Norge.

Vil skape gode barndomsminner

Og nettopp derfor ønsket Kirkens Bymisjon å lage et prosjekt, der papirløse familier kunne få et pusterom fra en vanskelig hverdag.

Prosjektet, som fikk navnet «Barndom i NowHereLand», fikk midler fra ExtraStiftelsen i 2014 og 2015, og nå, drøyt halvannet år etter oppstart, er de i kontakt med 15 familier over hele Oslo.

– Vi har hovedfokus på barna, og på å gi dem gode opplevelser. Disse familiene lever et liv preget av mye usikkerhet og utrygghet, og mange er sårbare og preget av denne situasjonen, som ofte pågår i mange år. Men barna har barndommen sin nå. Derfor ønsker vi å gi dem noen gode barndomsminner, sier Kari Waage, prosjektleder for «Barndom i NowHereLand».

Gudrun Jansson (f.v.), Kari Waage og Bjørg Engebretsen jobber med NowHereLand. De forteller at det gjør sterkt inntrykk å møte de papirløse familiene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Håndplukker frivillige

Kirkens Bymisjon ville i dette prosjektet prøve ut om familier som lever som papirløse migranter kan nyttiggjøre seg hjelp fra frivillige, etter modell fra Home-Start familiekontakten.

Rekrutteringen av familier har i hovedsak gått via Helsesenteret for papirløse migranter. Mye handler om å skape tillit, og å finne frivillige som passer sammen med familiene.

– Vi håndplukker den frivillige. De må være godt rustet og vi må være sikre på at de står løpet ut. Man knytter nære bånd, men må samtidig være forberedt på at familien plutselig kan være borte. Dette er jo også familier som er redde bare for å være ute i det offentlige rom, sier Waage.

Hun legger til at det er viktig å forberede familiene på at de får en frivillig person som kan ta dem med på hyggelige ting som tur i skogen, eller som kan bidra med leksehjelp, men at den frivillige ikke kan være en talsperson i asylsaken deres.

I tillegg til en-til-en-møter med familie og frivillige, har de etter hvert sett et behov for noen felles arrangementer med alle familiene. Der de har spist et måltid sammen, barna har lekt sammen og de voksne har kunnet snakke med andre i samme situasjon.

– Jeg har følt meg roligere når jeg har vært sammen med de andre familiene, sier «Ava».

Vaffel-ekspert

På de første fellestreffene var det prosjektmedarbeiderne Bjørg Engebretsen og Gudrun Jansson som lagde mat og serverte til familiene. Men etter hvert ønsket familiene selv å bidra – også her.

– Vi vartet dem opp, men etter hvert ga foreldrene uttrykk for at de ønsket å være mer delaktige, ikke passive deltakere i disse fellestreffene. Nå er de voksne deltakerne mer aktive inn i matlaging og ryddingen, forteller Bjørg og Gudrun, og sier til «Ava»:

– Og mannen din er jo så flink til å lage vafler!

«Ava» smiler.

– Ja, mannen min er veldig flink, sier hun.

Mannen har i årene de har vært her tatt ulike strøjobber, med svært varierende inntekt. Når man jobber utenfor systemet er det lett å bli utnyttet.

«Ava» har jobbet frivillig for ulike organisasjoner. Men selv om hun understreker viktigheten av å holde seg i aktivitet, og føle at man gjør noe betydningsfullt, har det hele tiden vært med en stor knute i magen.

Kan endelig planlegge

Møtene hos «Barndom i NowHereLand» har vært viktige.

– Jeg har satt veldig pris på det, de er så snille og så flinke med barna, sier «Ava», som tidligere i år endelig kunne puste lettet ut: Familien fikk oppholdstillatelse i Norge.

– Det føles veldig godt, endelig kan vi planlegge for fremtiden, og nå har barna de samme rettighetene som andre barn, sier hun.

Barndom i NowHereLand

 • Drives av Kirkens Bymisjons Barneverntiltak, i samarbeid med Helsesenteret for papirløse migranter.
 • Utprøving av det frivillige støttetiltaket Home-Start Familiekontakten til familier som lever som papirløse migraner.
 • Målet er å bidra til å forebygge og redusere omfanget av problemer barn, som lever som papirløse, kan få med seg videre i livet.
 • Frivillige familiekontakter tar for eksempel med familiene på lekeplassen, på tur i skogen eller på café. I tillegg arrangeres familiesammenkomster.
 • Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen i 2014 og 2015. Per nå er 15 familier knyttet til prosjektet.
 • Home-Start Familiekontakten (HSF) er et tilbud til foreldre med små barn basert på frivillig innsats.
 • Frivillige besøker familiene en gang per uke, 2-4 timer. De frivillige tilbyr støtte og hjelp utfra familiens behov.
 • Hjelpen skal være et supplement til det offentlige. Støtten er gratis for familiene.
 • De frivillige gjennomgår et 24 timers forberedelseskurs, og får oppfølging og veiledning av en betalt koordinator, som også kobler den frivillige til familien som ønsker hjelp og støtte.
 • Hjelpen er tidsbegrenset og evalueres jevnlig.
 • Kirkens Bymisjon Oslo har drevet HSF siden 1999. HSF er et lavterskeltilbud og kan hjelpe familier på en annen måte enn det offentlige.
 • HSF kan gå tidlig inn og slik bidra til å forhindre at kriser utvikler seg.