S-ETT

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mental Helse er engasjert i eldres psykiske helse, og bekymret over at 25% eldre kan ha psykisk helse-utfordringer. Mange eldre opplever også ensomhet i forbindelse med endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand eller endret funksjonsnivå. Det antas at psykisk sykdom og psykiske plager utgjør en stor utfordring både for samfunn og den enkelte. Disse utfordringene må møtes med tidlig intervensjon, forebygging, proaktive tjenester, godt samarbeid mellom ulike tjenester og ved å utvikle nye, gode behandlingsformer.

Målsetting

Det overordnede målet er å utvikle rammeverket én-times-terapi ved å tilby samtaler som skal bidra til bedre psykisk helse og økt livskvalitet for brukerne, samt oppleves meningsfylt og som et sosialt fellesskap for frivillige seniorer som leder samtalene.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet er alle personer (55+) som kommer i kontakt med Senior Arena eller får informasjon om tilbudet.

Antall personer i målgruppen

75

Beskrivelse av gjennomføring

De konkrete tiltakene for gjennomføring av prosjektet er: 1. Utvikle et opplæringsprogram for frivillige på 15-20 timer. Programmet vil inneholde innføring i ETT, sosialkonstruksjonisme og ikke-vitende posisjon hvor bruker selv er ekspert på eget liv, samt innføring og trening på Feedbackinformed Treatment (FIT). Programmet inkluderer tilgang til samarbeidsplattform med litteratur, øvelser, og mulighet for løpende erfaringsdeling mellom samlingene. 2. Gjennomføre en pilot for økt kunnskap om hvordan ETT fungerer med målgruppen og for å kunne vurdere, evaluere og justere opplæringsprogrammet før første opplæringsrunde. 3. Rekruttere og lære opp minimum 4 frivillige samtaleledere (55 år+) per arena på minst 3 Senior Arenaer. 4. Familieterapeut ved Dialog gjennomfører veiledning med de frivillige etter oppstart, minimum 2 ganger pr arena og skal stimulere til at samtalelederne selv har jevnlige treff. 5. Gjennomføre minst 100 samtaler i prosjektperioden og bruke SRS-skjema eller tilsvarende muntlig tilbakemelding for å måle nytte av den enkelte samtale. 6. Gjennomføre oppfølgingssamtaler med 15 brukere ca 1 mnd. etter samtale for å kartlegge nytteverdi. 7. Gjennomføre fokusgruppeintervjuer med alle frivillige.

Fremdriftsplan

1: juli 19-des.19 Prosjektgruppe og referansegruppe Opplæringsprogrammet utvikles Informasjonsmateriell Søknader til REK/NSD 2: Jan 20-mai 20 Informasjonen distribueres Pilot Rekruttering og intervju av frivillige Opplæringsprogrammet gjennomføres Rutiner og håndbok for praksis 3:Juni 20-Mars 21 Oppstart samtaletilbud Innsamling av data Veiledning av frivillige Planlegging av videreføring 4:Mai 21-Juli 21 Sluttrapport, artikkel og videreføring

Prosjektleder/forsker

Thomas Bernhard Thiis Evensen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
S-ETT
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Dialog ved Diakonhjemmet Omsorg under Stiftelsen Det Norske Diakonhjem
Beløp Bevilget
2019: kr 695 000, 2020: kr 675 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
16.06.2022
Status
Under gjennomføring